A/C không được phân quyền cập nhật phiếu bán hàng tổng hợp!